ZAPYTANIE OFERTOWE: Reaktor szklany kolumnowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ICHN/GS/2019/2/1
 
Informujemy, że zgodnie z oceną ofert na dostawę reaktora szklanego kolumnowego za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

LPP Equipment sp. z o.o.
ul. St. Bodycha 73
05-816 Reguły k/Warszawy

 

 
ZAMAWIAJĄCY
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
www.ichn.gliwice.pl
sekret@ichn.gliwice.pl
tel.: 32 231 30 51 / fax: 32 231 75 23
Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek 7:00 - 15:00
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Reaktor szklany kolumnowy (1 komplet) o średnicy wew. DN=60mm, wysokość części cylindrycznej H=193mm.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAKRES ZADAŃ)
Reaktor osadzony jest na statywie zapewniającym stabilność konstrukcji. Reaktor wyposażony jest w:
 • część cylindryczną z płaszczem termostatowym z podłączeniami do przewodów elastycznych,
 • dwa filtry z oczkami o średnicy 100-160 µm (możliwość wymiany),
 • dwie dennice z zaworami odcinającymi z podłączeniami do przewodów elastycznych,
 • zamknięcia pomiędzy częścią cylindryczną, filtrami i dennicami zapewniające szczelność w trakcie pracy
  i umożliwiające proste napełnianie i opróżnianie zawartości reaktora (złoże reaktora).
 
3. WYMAGANE WARUNKI
Serwis gwarancyjny 12 miesięcy.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 8 tygodni od daty zamówienia
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać w wersji elektronicznej na adres mailowy sekret@ichn.gliwice.pl lub andrzej.paszek@ichn.gliwice.pl
lub w wersji papierowej w sekretariacie Oddziału „IChN”, na adres:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
 
w terminie do 15.02.2019 do godziny 10.00
6. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 70%,
- termin wykonania - 30%
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.02.2019, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony oferentom oraz podany do wiadomości w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
8. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:
Andrzej Paszek adres e-mail: andrzej.paszek@ichn.gliwice.pl lub
Barbara Cichy adres e-mail: barbara.cichy@ichn.gliwice.pl

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Instytut Nowych Syntez Chemicznych,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy)
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pan;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pan narusza przepisy RODO;
 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw .
7. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 6 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. C RODO