ZAPYTANIE OFERTOWE: Ocena przydatności nawozu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IChN/GS/2019/4/1
Informujemy, że zgodnie z oceną ofert na wykonanie oceny przydatności nawozu startowego za najkorzystniejsze zostały uznane dwie oferty, złożone przez:

INTERTEX Sp. z o.o.
Świętoszewo 12/1
72-122 Łoźnica

Mała Elektrownia Wodna
Gospodarstwo Rolne
Zbigniew Szychulski
Derkacz 44
72-121 Czarnogłowy

 

ZAMAWIAJĄCY
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
www.ichn.gliwice.pl
sekret@ichn.gliwice.pl
tel.: 32 231 30 51 / fax: 32 231 75 23
Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek 7:00 - 15:00
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ocena przydatności nawozu startowego przez końcowych użytkowników - rolników.
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAKRES ZADAŃ)

Przetestowanie nawozu przez rolników porównawczo na wydzielonych poletkach o powierzchni 100 m2 każde,
w zalecanej dawce 2 t/ha areału, jako nawóz startowy pod zboża: pszenicę, jęczmień i kukurydzę.
Wydzielone z areału poletka doświadczalne zostaną przez rolników przygotowane przed rozrzuceniem nawozu i po jego rozrzuceniu, a następnie zostanie wysiane zboże i będą dokonywane typowe zabiegi agrotechniczne identyczne jak na głównym zasiewie. Rolnicy na podstawie zbiorów dokonają porównawczej oceny plonowania.
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Kwiecień – październik 2019 rok
 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać w wersji elektronicznej na adres mailowy sekret@ichn.gliwice.pl lub marta.stechman@ichn.gliwice.pl
lub w wersji papierowej w sekretariacie Oddziału „IChN”, na adres:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
 
w terminie do 16.04.2019 do godziny 10.00
 

5. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 100%,
 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.04.2019, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony oferentom oraz podany do wiadomości w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 

7. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:
Marta Stechman adres e-mail: marta.stechman@ichn.gliwice.pl lub
Jolanta Miśkiewicz adres e-mail: jolanta.miskiewicz@ichn.gliwice.pl
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pan;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych osobowych**;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pan narusza przepisy RODO;

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

7) nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 6 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. C RODO