ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IChN/GT/2017/11/1

Ogłoszenie  wyników:

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr IChN/GT/2017/11/1 na dostawę usługi - kompleksowa obsługa techniczna dotycząca przeglądów i kontroli obiektów budowlanych nie wyłoniono wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
www.ichn.gliwice.pl
sekret@ichn.gliwice.pl
tel.: 32 231 30 51 / fax: 32 231 75 23
Godziny urzędowania: poniedziałek -  piątek 7:00 - 15:00
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa – kompleksowa obsługa techniczna dotycząca przeglądów i kontroli obiektów budowlanych, w tym:
 

  1. Przeglądy obiektów budowlanych (roczne, 5-cioletnie)
  2. Przeglądy przewodów kominowych; instalacji wentylacyjnych; instalacji gazowych
  3. Przeglądy instalacji elektrycznych, odgromnych i uziemień
  4. Przeglądy instalacji systemu oddymiania

 
2. WYMAGANE WARUNKI
Obsługa techniczne w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.
Wizja lokalna na terenie Oddziału „IChN” (po uzgodnieniu terminu, nie później niż 14.12.2017r.)
Warunki płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury
Oferty częściowe nie będą uwzględniane
 
3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać w wersji elektronicznej na adres mailowy sekret@ichn.gliwice.pl lub joanna.gluzinska@ichn.gliwice.pl lub w wersji papierowej na adres:
 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Sowińskiego 11
 
w terminie do 15.12.2017r. do godziny 15.00
 
4. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 100%
 
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.12.2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony oferentom oraz podany do wiadomości w siedzibie zamawiającego
 
6. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:
Ryszard Urbanowicz,    tel. +48 502 439 916,     ryszard.urbanowicz@ichn.gliwice.pl
Joanna Gluzińska,        tel. +48 513 060 848,     joanna.gluzinska@ichn.gliwice.pl