Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Modernizacja Laboratorium Mikronizacji

Link do Portalu Funduszy Strukturalnych

 

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zrealizowano projekt nr WKP_1/1.4.2./2005/ 90/171/467 
dofinansowany ze środków:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (66%)
- budżetu państwa na naukę (34%) 

Tytuł projektu: MODERNIZACJA LABORATORIUM MIKRONIZACJI 

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet 1
Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Numer i nazwa działania: Działanie 1.4
Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

Numer i nazwa poddziałania: Poddziałanie 1.4.2 
Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe

Data rozpoczęcia projektu: 15.06.2007

Data zakończenia projektu: 30.06.2008

Nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): Instytut Chemii Nieorganicznej

Adres Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): 44-101 GLIWICE, ul. Sowińskiego 11 

W ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zrealizowano zadania: 
1. adaptacja budowlana pomieszczeń,
2. instalacja klimatyzacji i wentylacji,
3. instalacje uzupełniające,
4. zakup wyposażenia pomocniczego,
5. montaż wyposażenia podstawowego,
6. montaż wyposażenia pomocniczego.