Zakład Syntezy Nieorganicznej i Ochrony Środowiska

Kierownik Zakładu 
dr hab. inż. Barbara Cichy prof. nadzw. 
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w. 182 
e-mail: barbara.cichy@ichn.gliwice.pl 
 
Z-ca Kierownika Zakładu 
mgr inż. Ewa Kużdżał 
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w. 270
e-mail: ewa.kuzdzal@ichn.gliwice.pl 
 


Badania i usługi analityczne:

 • Analiza termiczna związków chemicznych, surowców, tworzyw sztucznych
  • Metody pomiarowe:
   • analiza termograwimetryczna (TGA),
   • różnicowa analiza termiczna (DTA),
   • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
  • Potencjalne obszary zastosowań:
   • oznaczanie ciepła reakcji (egzo- lub endotermicznych),
   • wyznaczanie ciepła właściwego,
   • określanie ciepła przemian fazowych (topnienia, krystalizacji, parowania),
   • badania przemian polimorficznych,
   • badania termicznej stabilności substancji,
   • kontrola składu i wstępna identyfikacja substancji
 • Badania substancji i mieszanin powodujących korozję metali zgodnie z rozporządzeniem CLP,
 • Analiza wielkości i kształtu ziaren (kryształów) metodą mikroskopii optycznej przy pomocy Axio Imager i Axioskop 2 w świetle przechodzącym lub odbitym,
 • Analiza powierzchni właściwej metodą jednopunktową Langmuira i wielopunktową izotermy BET na analizatorze Gemini VII, model 2390A
Galeria: