Zakład Syntezy Nieorganicznej i Inżynierii Procesowej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Barbara Cichy, prof. nadzw.
Tel. (32) 231 30 51-54 w. 182
e-mail: barbara.cichy@ichn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika Zakładu mgr inż. Ewa Kużdżał
Tel. (32) 231 30 51-54 w.270 
e-mail: ewa.kuzdzal@ichn.gliwice.pl
 


Obszary badań obecnych i planowanych:

 • Technologie fosforanów i polifosforanów, w tym: amonu, melaminy, potasu, glinu i innych, do różnych zastosowań,

 • Kwas fosforowy i polifosforowy,

 • Nawozy ciekłe, nawozy specjalnego zastosowania,

 • Technologie nieorganicznych soli sodowych,

 • Technologie związków nadtlenowych; wykorzystanie tlenu aktywnego w procesach oczyszczania ścieków i gleby,

 • Środki pomocnicze do tworzyw sztucznych, szczególnie środki uniepalniające, układy pęczniejące, modyfikacje chemiczne, fizyczne i strukturalne prostych i złożonych środków uniepalniających i napełniaczy do tworzyw,

 • Technologie odzysku substancji użytecznych z odpadów stałych i ścieków, technologie unieszkodliwienia odpadów przemysłowych zgodnie ze standardami określonymi w najlepszych dostępnych technikach BAT i zapisach prawnych z obszaru ochrony środowiska,

 • Technologiczne wykorzystanie procesów membranowych,

 • Elektrochemia przemysłowa

Badania i usługi analityczne:

 • Analiza termiczna, TG/DTG, DSC,

 • Pomiar powierzchni właściwej metodą BET i analiza całkowitej objętości porów (aparat GEMINI VII Micrometrics)

 • Badania substancji i mieszanin powodujących korozję metali zgodnie
  z rozporządzeniem CLP,

 • Analiza wielkości i kształtu ziaren (kryształów) metodą mikroskopii optycznej

Galeria: