english polish
 
Start
O nas
Aktualności
Struktura Oddziału
Osiągnięcia
  Publikacje
  Wdrożenia
  Patenty
Oferta
Kontakt
Zamówienia Publiczne
Galeria zdjęć
Pobierz pliki
BIP
Projekty NCBiR
Projekty unijne
Osiągnięcia
Oddziału Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Publikacje

Publikacje w 2014 roku

 • M. Nowak, J. Gluzińska, A. Paszek, B .Walawska, A. Szymanek - Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność Przem. Chem., 93, 1, (2014), s. 85-89
 • M. Kajda-Szcześniak, M. Nowak, Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych, Przem. Chem., 93, 1, (2014), s. 120-122

Publikacje w 2013 roku

 • Szustakiewicz, K., Cichy, B., Gazińska, M., Pigłowski, J., Comparative study on flame, thermal, and mechanical properties of HDPE/clay nanocomposites with MPP or APP, (2013) Journal of Reinforced Plastics and Composites, 32 (14), pp. 1005-1017
 • A. Jakóbik-Kolon, M. Smolik, H. Jaroszek: The influence of the treatment of Zr(IV) and Hf(IV) sulfate solution on the ion-exchange purifying of zirconium from hafnium on Diphonix® resin, Hydrometallurgy 40 (2013) pp. 77-81
 • K. Labuzek, K. Gorki, H. Jaroszek, K. Jarzabek, B. Gabryel, B. Okopien: Highly Organized Nanostructures for Brain Drug Delivery-New Hope or Just a Fad?, CNS Neurol. Disord. Drug Targets 12,8, 2013, pp. 1271-1285
 • M. Smolik, M. Turkowska: Method of low tantalum amounts determination in niobium and its compounds by ICP-OES technique. Talanta 2013 vol. 115,pp. 184-189
 • B. Cichy, H. Jaroszek: Zarządzanie odpadem fosfogipsowym w Polsce i na świecie, Przem. Chem. 2013, 92, 7, s. 1336-1340
 • M. Turkowska, M. Smolik: Metody jonowymienne w rozdzielaniu niobu i tantalu. Przem. Chem. 2013 t. 92 nr 10, s. 1950-1953
 • B. Cichy, Melamine phosphates as ecologically friendly, halogen free flame retardants in polymer materials, (2013) Chemik, 67 (3), pp. 214-219
 • H. Jaroszek, M. Nowak, B. Pisarska, Procesy elektromembranowe w oczyszczaniu wieloskładnikowego ścieku przemysłowego - koncepcja i badania wstępne, Chemik 67, nr 10 (2013) s. 1011-1018
 • A. Paszek, E. Kużdżał, „Gospodarka odpadami z przemysłu chemii nieorganicznej – prawo a praktyka”, Chemik 2013, 67, 12, s. 1239-1242
 • B. Walawska, A. Szymanek, A. Pajdak, M. Nowak: „Usuwanie tlenków azotu z gazowych produktów spalania wodorowęglanem sodu”, Chemik, 2013; 67(10), s. 903-912
 • S. Manzetti, J. Gluzińska, O. Andersen - Determination of degradation rates of PAHs in the environment, materiały konferencyjne International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds ISPAC, 8-12.09.2013, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA
 • B. Cichy, J. Kwiecień, Polifosforany w ochronie przeciwpożarowej, Rozdział w monografii recenzowanej: Środowisko i Przemysł t. IV (red. G. Schroeder, P. Grzesiak), Cursiva 2013; pp. 185-205
 • M. Bodzek-Kochel, B. Sołtysik, B. Bunikowska, M. Adamek: Hydroliza zasadowa źródłem odzysku poli(tereftalanu etylenu). Przetwórstwo Tworzyw, 2(152), s.2013

Publikacje w latach 2012-2008

 • B.Cichy, E.Kużdżał, Kinetic Model of Melamine Phosphate Precipitation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, t.51, s.16531-16536
 • B.Pisarska, M.Nowak, Elektrochemiczne wydzielanie niklu z roztworów NiSO4 w nasypowych katodach węglowych, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 2 s.220-223
 • B.Pisarska, M.Nowak, Elektrochemiczne wydzielanie cynku z roztworów ZnSO4 w procesie ciągłym na nasypowych katodach węglowych, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 10 s.2070-2073
 • B.Walawska, A.Szymanek, A.Pajdak, P.Szymanek, Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 5 s.1049-1052
 • J.Turek-Szytow, A.Ziembińska, K.Miksch, P.Tekla, B.Walawska, J.Gluzińska, Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 6 s.1209-1213
 • E.Gibas, G.Rymarz, B.Cichy, E.Kużdżał, M.Turkowska, Badania wpływu karboksylanów metali przejściowych na przebieg procesu oksydegradacji folii polietylenowej PE-LD, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 8 s.1536-1540
 • B.Cichy. E.Kużdżał, G.Rymarz, I.Gajlewicz, Uniepalniajace działanie soli melaminy w kompozycjach kopolimeru etylenu i octanu winylu, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 11 s.2257-2261
 • A.Łowińska-Kluge, J.Kropiwnicki, G.Tomanek, Aktywacja popiołów lotnych przez mikronizację, Przemysł Chemiczny, 2012, T.91 nr 12 s. 2320-2326
 • P.Synowiec, A.Małysiak, J.Wójcik, Fluid-dynamics scale-up problems in the DTM crystallizer, Chemical Engineering Science, 2012, 58, s.2754-2760
 • B.Walawska, D.Łuczkowska, J.Gluzińska, Projekt “Bezpieczne Chemikalia – projekt dla województwa śląskiego” jako przykład współpracy nauki, przemysłu i administracji publicznej, Chemik, 2012, T.66 nr 3 s.212-214
 • B.Cichy, Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny – podsumowanie badań, Chemik, 2012, T.66 nr 3 s.215-218
 • E.Kużdżał, B.Walawska, J.Kwiecień, Granulacja krzemianów sodu metodą prasowania, Chemik, 2012, T.66 nr 5 s.515-524
 • B.Walawska, A.Szymanek, A.Pajdak, M.Nowak, B.Hala, Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu, Chemik, 2012, T.66 nr 11 s.1169-1176
 • A.Paszek, H.Jaroszek, M.Tułaj, Analiza możliwości wykorzystania odpadowego kwasu akumulatorowego, Chemik 2012, T.66 nr 11 s.1196-1202
 • H.Jaroszek: Kwas polifosforowy w modyfikacji asfaltów drogowych, Chemik, 2012, T.66 nr 12 s.1340-1345
 • B.Walawska, Identyfikacja substancji w systemie REACH, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 2012, nr 9-10, s.26-28
 • B.Cichy, M.Stechman, M.Nowak, E.Kużdżał, M.Turkowska, Bezhalogenowe retardanty palenia o strukturze nano i mikro, Przemysł Chemiczny 2011 T.90 nr 5, s. 714-719
 • J.Gluzińska, J.Kwiecień, U.Sienkiewicz-Cholewa, Składniki nawozowe w strumieniu osadów ściekowych po fermentacji metanowej, Przemysł Chemiczny 2011, T.90 nr 5, s. 764-768
 • P.Grzesiak, M.Grobela, R.Motała, J.Łukaszczyk, G.Schroeder, B.Cichy, Strategia postępowania z odpadami powstającymi przy produkcji kwasu siarkowego, Przemysł Chemiczny 2011, nr 8, s. 1000-1004
 • B.Pisarska, M.Nowak, Elektrochemiczne wielostopniowe wydzielanie miedzi z roztworów CuSO4 na przepływowych katodach węglowych, Przemysł Chemiczny, 2011 T.90 nr 12 s.2157-2162
 • B.Cichy, E.Kużdżał, A.Skulimowski, P.Pukocz, A prospective study of inorganicwaste from polish chemical industry, Czasopismo Techniczne – Chemia Politechniki Krakowskiej, 1-Ch/2011, 108/8,31-42
 • S.Folek, B.Walawska, B.Wilczek, J.Miśkiewicz, Use of phosphogypsum in road construction, Polish Journal of Chemical Technology 2011, T.13 nr 2, s. 18-22
 • J.Zwoździak, B.Walawska – Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem i jej znaczenie w różnych obszarach funkcjonowania – Chemik 2011, T.65, nr 3, s. 176-178
 • B.Walawska, D.Łuczkowska, J.Gluzińska - Bezpieczne chemikalia – projekt dla województwa śląskiego – przykład współpracy naukowców z przedsiębiorcami w regionie śląskim, Chemik 2011, T.65 nr 3, s. 171-174
 • A.Kozik, N.Hutnik, A.Matynia, J.Gluzińska, K.Piotrowski – Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z roztworów odpadowych zawierających zanieczyszczenia organiczne, Chemik 2011, T.65, nr 7, s. 675-686
 • B.Walawska, A.Szymanek, P.Szymanek, D.Markiewicz – Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu – Chemik 2011, T.65, nr 10, s. 1177-1180
 • J.Gluzińska, J.Kwiecień – Sewage sludge treatment focused on useful compounds recovery – “Urban Environment” – Proceedings of the 10th Urban Environment Symposium, Series; Alliance for Global Sustainability Bookseries, Vol.19, pp.439-452, Edit. Springer 2012, ISBN 978-94-007-2539-3
 • P.Synowiec, B.Bunikowska, A.Respondek, P.Tyński, New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions, Chemical Engineering Research & Design, 2010, 88, 9, 1284-1289
 • R.Plewik, P.Synowiec, J.Wójcik, CFD technique as a tool for recognition of two phase flow in the DTM and fluidized bed crystallizer, 2010, 88, 9, 1194-1199
 • B.Pisarska, M.Nowak, Wastefree purification method for potassium brine used in industrial electrochemical processes, Polish Journal of Chemical Technology, 2010, 12, 2 s.4-8
 • B.Cichy, J.Kwiecień, M.Piątkowska, E.Kużdżał, E.Gibas, G.Rymarz, Polyolefin oxo-degradation accelerators – a new trend to promote environmental protection, Polish Journal of Chemical Technology, 2010, 12, 4 s.44-52
 • B.Cichy, S.Folek, J.Hoffmann, M.Nowak, Opis procesu przemian termicznych ortofosforanów w wielofosforany, Przemysł Chemiczny, 2010, T.89, nr 8 s.1077-1081
 • B.Cichy, A.M.Skulimowski, Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego w Polsce, Przemysł Chemiczny, 2010, T.89 nr 10 s.1319-1323
 • B.Cichy, S.Folek, Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny założenia projektu, Chemik, 2010, T.64 nr 3 s.138-143
 • J.Zwoździak, B.Walawska, B.Cichy, Nowe wyzwania dla odpadów przemysłowych w Unii Europejskiej, Chemik, 2010, T.64 nr 3, s.148-151
 • M.Piątkowska, Możliwości analityczne generowania lotnych wodorków w technice optycznej spektrometrii emisyjnej (HG-ICP-OES). Część 1. Podstawy teoretyczne procesu, Chemik 2010, T.64 nr 4 s.294-301
 • M.Piątkowska, Możliwości analityczne generowania lotnych wodorków w technice optycznej spektrometrii emisyjnej (HG-ICP-OES). Część 2. Oznaczanie arsenu w materiałach glinokrzemianowych, Chemik 2010, T.64 nr 4 s.376-390
 • A.Paszek, E.Kużdżał, Problem odpadów nieorganicznych w Polsce – stan aktualny, Chemik, 2010, T.64 nr 10 s.17/669-20/672
 • A.M.J.Skulimowski, B.Cichy, Znaczenie wiedzy eksperckiej w badaniach perspektyw wpływu na środowisko strumieni odpadów nieorganicznych do roku 2030, Chemik, 2010 T.64 nr 10 s.23/675-28/680
 • B.Walawska, A.Szymanek, K.Skowron, Wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych, Chemik, 2010, T.64 nr 10, 30/682-33/685
 • E.Kużdżał, Osady denne jako sorbenty do oczyszczania wody, Chemik, 2010, T.64 nr 10 s.43/695-46/699
 • G.Schroeder, B.Cichy, Nowe wyzwania dla przemysłu chemii nieorganicznej, Chemik, 2010, T.64 nr 12 s.838-840
 • J.Gluzińska, M.Legutko, Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków komunalnych, Gaz Woda i Technika Sanitarna, 2010, 1 s.35-37
 • B.Cichy, Priorytet: minimalizowanie i przetwarzanie, Chemia Przemysłowa, 2010, 5 s.48-51
 • B.Cichy, S.Folek, H.Krzton, Food Multiphosphates Preparation and properties, J.Agric.Food Chem., 2009, 57 (3) pp.944-950
 • B.Pisarska, M.Nowak, Zmodyfikowany sposób oczyszczania solanki do produkcji chloru i chloranu (V) sodu, Przemysł Chemiczny, 2009, T.88 nr 12 s.1359
 • K.Miksch, B.Walawska, J.Turek-Szutow, J.Gluzińska, Wykorzystanie nadtlenku wapnia do poprawy biodegradacji produktów naftowych, zanieczyszczających środowisko przyrodnicze, Przemysł Chemiczny, 2009, T.88 nr 5 s.520-524
 • J.Zwoździak, A.Szymanek, B.Walawska, Uboczne produkty spalania – surowce niedocenione, Chemik 2009 T.67 nr 3 s.100-105
 • J.Gluzińska, Komunalne osady ściekowe – surowiec z odpadu, Chemik, 2009, T.67 nr 10 s.360-363
 • B.Sołtysik, Potencjometryczna metoda oznaczania niskiej zawartości chlorków w matrycach glinokrzemianowych, Analityka, 2009, 2, s.6-10
 • G.Nawrat, W.Simka, A.Maciej, Ł.Nieużyła, M.Orłowska (Adamek), Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych, Ochrona przed Korozją, 2009, 4-5
 • Synowiec P. Czy problematyka krystalizacji przemysłowej może liczyć na zainteresowanie w Polsce? Chemik 2008, 61, 10, 491-493
 • Synowiec P., Bunikowska B., Szarlik S., Sołtysik B. Kwas adypinowy - nowe wyzwanie, Chemik 2008, 61, 10, 502-504
 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J. Przepływ zawiesiny w krystalizatorach z klasyfikacją i bez klasyfikacji hydraulicznej, Chemik 2008, 16, 10, 520-522
 • Synowiec P., Bunikowska B., Respondek A., Tyński P., Szczypiński W., Kozioł W., Gruszczyński M., Krystalizacja próżniowa trioksanu w skali półtechnicznej, Chemik 2008, 61, 10, 533-535
 • Synowiec P., Bunikowska B., Respondek A., Tyński P., Industrial Vacuum Trioxane Crystallization as an Alternative for Surface Cooling Solution, Proceedings of 17th International Symposium on Industrial Crystallization, Maastricht, Holland, September 2008
 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J., CFD technique as a tool for recognition of two-phase flow in the DTM and fluidised bed crystallizer, Proceedings of 17th International Symposium on Industrial Crystallization, Maastricht, Holland, September 2008
 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J., Two-phase CFD simulation of the monodyspersed suspension hydraulic behaviour in the tank apparatus from a circulatory pipe, Polish Journal of Chemical Technology 2008, 10, 1, 22-27
 • Pilarczyk W., Nowosielski R., Nowak M., Kciuk M., The structural changes of Al-Ti-Fe alloy during mechanical alloying process, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 29 (2008) 131-138
 • Pisarska B. Transport of co-ions across ion exchange membranes in electrodialytic metathesis MgSO4 + 2KCl → K2SO4 + MgCl2, Desalination, Vol.230, Issues 1-3, 30 September 2008, Pages 298-304
 • Makała H., Olkiewicz M., Cichy B., Folek St., Kern-Jędrychowski J., Moch P. Tekstura blokowych przetworów z mięsa drobiowego z dodatkiem preparatów fosforanowych, Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, T.46/2, s.91-106
 • Pisarska B., Cichy B. Instytut i region – szanse i możliwości. Doświadczenia Instytutu Chemii Nieorganicznej w realizacji projektów finansowanych z regionalnych funduszy strukturalnych, Chemik, 2008 T.61 nr 3 s.109-112
 • Walawska B., Cichy B., Stechman M. Identyfikacja substancji chemicznej do celów rejestracji w REACH , Chemik, 2008 T.61 nr 3 s.129-131
 • Zwoździak J., Walawska B. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń , Chemik, 2008 T.61 nr 3 s.146-149
 • Walawska B., Cichy B. Rejestracja wstępna – czy wiesz co rejestrować? , Chemik, 2008 T.61 nr 11 s.585
 • Kużdżał E. Otrzymywania sorbentów do oznaczania niewielkich stężeń rtęci metodą gold-trap , Chemik, 2008 T.61 nr 11 s.632-636
 • Kużdżał E., Cichy B. Ocena możliwości zagospodarowania osadów dennych rzek terenów uprzemysłowionych na przykładzie rzeki Kłodnicy Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2008, T.42 nr 6 s.167-174
 • Hutnik N., Piotrowski K., Gluzińska J., Wierzbowska B., Matynia A.– Wpływ jonów glinu na jakość kryształów struwitu wydzielanego w sposób ciągły z roztworów rozcieńczonych, Chemik, T.61 nr 10, s.505-508,2008
 • Gluzińska J. Gospodarowanie związkami fosforu w oczyszczalniach ścieków, Kwas siarkowy – nowe możliwości, Wydawnictwo IOR, s.101–108, Poznań, 2008, ISBN 978-83-89867-30-8
 • Cichy B., Folek St., Makała H. Otrzymywanie i zastosowanie polifosforanów potasu Przemysł Chemiczny, 2008 T.87 nr 11 s.1131-1136
 • Łuczkowska D., Walawska B. Pomoc śląskim firmom we wdrażaniu prawa Unii Europejskiej z obszaru ochrony środowiska – rola Śląskiego Punktu Konsultacyjnego przy Instytucie Chemii nieorganicznej, Chemik, 2008, T.61 nr 1 s. 37-40::  start  ::  o nas  ::  aktualności  ::  struktura  ::  osiągnięcia  ::  oferta  ::  kontakt  ::  zamówienia  ::  galeria zdjęć  ::  pobierz pliki  ::  BIP  ::  NCBiR  ::  projekty unijne  ::  

© 2006 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.